Jak získat evropské včelařské dotace 2018

1236 Shlédnutí
Like
Kategorie blogu::

Jak získat evropské včelařské dotace 2018

 

Jaký je celkový objem evropské dotace pro včelaře v ČR pro rok 2018?

Pro včelařský rok 2018 (tj. 1.8. 2017 – 31.7. 2018) činí celková eurodotace (na které se z 50% podílí ČR) 63 863 596 Kč. 

Kam mám poslat žádost o včelařskou dotaci?

Administraci včelařských dotací zajišťuje Český svaz včelařů. 

Kdo může získat  včelařskou dotaci?

Každý chovatel včel (fyzická i právnická osoba), který je evidován u Českomoravské společnosti chovatelů a má přiděleno šestimístné registrační číslo. 

Na co můžu získat včelařskou dotaci?

Dotaci lze získat na tato opatření:

 • Technická pomoc

  • pořádání vzdělávacích akcí pro chovatele včel a vedení včelařských kroužků pro děti a mládež

  • pořízení nového technického vybavení pro chovatele včelařské

 • Boj proti varroáze

  • úhrada nákladů na léčebné a preventivní prostředky

  • na aplikaci aerosolu při prevenci nebo léčení varroázy

 • Racionalizace kočování včelstev – pořízení nového zařízení pro kočování se včelstvy

 • Úhrada nákladů na rozbory medu – fyzikálně chemické rozbory medu a rozbory na přítomnost Paenibacillus larvae

 • Obnova včelstev – určeno na šlechtitelské chovy včelích matek. Pouze pro chovatele, kteří na základě rozhodnutí ČSV získali osvědčení o šlechtitelském chovu uznaného šlechtitelského programu včely kraňské. 

Jak jsou poskytovány včelařské dotace?

Dotace jsou poskytovány buď na základě individuální žádosti (technická pomoc, racionalizace kočování, obnova včelstev) nebo bez individuální žádosti přímo výrobci, resp. poskytovateli služeb (pořádání vzdělávacích akcí, přístup k levnějším léčivům a léčebným prostředkům, rozbor medu). 

Do kdy je možné o včelařskou dotaci požádat?

Žádost je nutné doručit na ČSV do 15. května 2018. Pokud nemůžete ihned přiložit potřebné doklady (faktury), je třeba tyto dodat nejpozději do 15. července 2018. 

Jak má vypadat žádost o včelařskou dotaci?

Pro každé opatření je vydán samostatný formulář. Tyto formuláře vč. vzorů povinných příloh najdete v časopise Včelařství 1/2018 nebo jsou ke stažení na webových stránkách ČSV. 

Co doložit k žádosti o včelařskou dotaci?

Je nutné přiložit originální doklady, průpis s originálním podpisem nebo úředně ověřenou kopii. Pohlídejte si, aby měla každá faktura originální razítko a podpis prodejce, jinak doklad nebude uznán. Také je nutné, aby byl na dokladu uvedena vždy přesná specifikace zboží, zda se jedná o zařízení mechanické nebo elektrické. To může významně ovlivnit maximální výši dotace. Kvůli dodržení termínu je také třeba doložit doklad o úhradě zboží.

Kdy se dozvím, jestli byla má žádost o dotaci úspěšná?

Státní zemědělský intervenční fond vydává rozhodnutí o dotaci žadateli (ČSV, který žádá za jednotlivé včelaře a oganizace) obvykle počátkem měsíce října, ČSV ho následně sdělí chovatelům. Odvolání proti rozhodnutí lze podat do 15 dnů opět prostřednictvím ČSV. 

Pokud dotaci získám, kdy dostanu peníze?

Všechny dotace na včelařská opatření odesílá Fond bezhotovostně na ČSV do 15. října 2018. ČSV pak bezhotovostně rozesílá dotace příjemcům. 

 

Opatření technická pomoc 

Dotace na vzdělávací akce

Dotace je určena organizátorům vzdělávacích akcí na úhradu nákladů spojených s jejich pořádáním.

Dotované akce:

a) Praktické kurzy pro chovatele včel (dotace až 6000 Kč)

b) Semináře pro funkcionáře organizačních jednotek žadatele (dotace až 6000 Kč)

c) Přednášky pro chovatele včel (dotace až 3000 Kč)

d) Včelařské kroužky pro děti a mládež

 

Pořízení nového zařízení

Dotace je určena na zařízení pro získávání a zpracování medu a dalších včelích produktů.

Požadavek se může skládat z více zařízení, celková pořizovací hodnota však musí být minimálně 20 000 Kč(ceny bez dopravy). Celková výše uznané částky může být až 100 000 Kč. Zařízení musí být v přiměřeném množství na počet včelstev.

Dotace může být až 100%, pokud však bude v ČR převis poptávky, dojde k poměrnému krácení dotacepodle vypočteného koeficientu.

Druhy nových zařízení, na které lze získat dotaci

Maximální výše dotace

(neplátce DPH)

Maximální výše dotace

(plátce DPH)

1.Zařízení na vytáčení medu (přístroj sloužící k získávání medu na principu odstředivé síly - medomet)
a) ruční medomet
b) medomet s elektrickým pohonem

   

15 000 Kč

30 000 Kč

 

12 397 Kč

24 793 Kč

2.Míchačka nebo pastovací zařízení (zařízení pro homogenizaci medu a jeho úpravu do pastovité konzistence)15 000 Kč12 397 Kč
3.Odvíčkovací zařízení mechanické (stroj na odstranění voskových víček z medných plástů)5 000 Kč4 132 Kč
4.Odvíčkovací zařízení elektrické (stroj na odstranění voskových víček z medných plástů)30 000 Kč24 793 Kč
5.Nádoba umožňující temperaci, čištění (dekantaci) nebo míchání medu před plněním6 000 Kč4 959 Kč
6.Nádoba určená k cezení medu (síto, cedník)1 000 Kč826 Kč
7.Čerpadlo (přístroj určený na přečerpávání tekutého medu)25 000 Kč20 661 Kč
8.Tepelná komora (zařízení s regulovanou teplotou sloužící ke zkapalnění medu)10 000 Kč8 264 Kč
9.Plnička medu (zařízení sloužící k plnění medu do obalů)10 000 Kč8 264 Kč
10.Zařízení pro chlazené sklady sloužící pro skladování medu a plástů (technologické vybavení prostoru zařízením umožňujícím regulaci teploty a vlhkosti)40 000 Kč33 058 Kč
11.Refraktometr1 000 Kč826 Kč
12.Zařízení pro získávání vosku (tavidla, vařáky na vosk, lis na mezistěny)20 000 Kč16 529 Kč
13.Sluneční tavidlo nebo sáčky na vosk 2 000 Kč1 653 Kč
14.Zařízení pro získávání pylu1 000 Kč826 Kč
15.Varroadna – nejvýše podle počtu registrovaných včelstev chovatele včel500 Kč413 Kč
16.Jednoúčelový mechanický ometač včel12 000 Kč9 917 Kč
17.Úlová váha s plošinou do 650x650 mm a váživostí do 200 kg s výjimkou váhy registrační10 000 Kč8 264 Kč
18.Konduktometr1 000 Kč826 Kč

 Před koupí vybraného zařízení si vždy v dotační příručce nebo u ČSV ověřte, zda se na něj dotace vztahují.

Opatření boj proti varroáze

Toto opatření zahrnuje dotaci na prostředky sloužící k prevenci nebo léčení varroázy a také na úhradu nákladů spojených s aplikací těchto léčiv ve formě aerosolu.  U tohoto opatření se neuplatňuje koeficient krácení.

Prevence nebo léčení varroázy

Dotaci může obdržet :

a) Výrobce a distributor léčivých nebo dezinfekčních prostředků, pokud prokáže výrobu a prodej léčiv za dotovanou cenu.

b) Chovatel včel, pokud prokáže pořízení léčiv za plnou cenu.

Výše dotace je 70% skutečně vynaložených nákladů na preventivní, léčebné nebo dezinfekční prostředky.

Aplikace aerosolu při prevenci nebo léčení varroázy

Dotace je určena osobám, které provádějí u chovatelů ošetření včelstev léčivy ve formě aerosolu. 

Výše dotace je 10 Kč na jedno včelstvo 1x za jeden včelařský rok.

 

Opatření racionalizace kočování

Dotace je určena chovatelům včel, kteří mají minimálně 20 včelstev evidovaných v databázi ČMSCH ke dni 1.9. 2017, a kteří kočují se včelstvy mimo trvalé stanoviště. 

Dotace lze získat na nová zařízení sloužící k přesunu včelstev a jejich umístění mimo trvalé stanoviště až do výše maximální dotace. 

Celková pořizovací cena zařízení na kočování musí být minimálně 20 000 Kč vč. DPH (bez dopravy). 

Chovatel prokazuje zdravotní způsobilost včelstev ke kočování. 

Dotace může být až 100%, pokud však bude v ČR převis poptávky, dojde k poměrnému krácení dotace podle vypočteného koeficientu. Dotace může být poskytnuta až do výše 150 000 Kč.

Seznam nových zařízení pro kočování včelstev

Maximální výše dotace 

(neplátce DPH)

Maximální výše dotace 

(plátce DPH)

1.Specializované nakládací zařízení (mechanické, hydraulické nebo elektrické zařízení ke zvedání jednotlivých úlů nebo palet s úly)30 000 Kč24 793 Kč
2.Specializovaný přívěs určený pro převoz včelstev způsobilý pro provoz na pozemních komunikacích50 000 Kč41 322 Kč
3.Paleta pro kočující včelstva (zařízení umožňující hromadný přesun a umístění úlů na kočovném stanovišti)40 000 Kč33 058 Kč

 

Opatření úhrada nákladů na rozbory medu

Chovatel si může nechat provést u medu z vlastní produkce rozbory fyzikálně chemických vlastností nebo rozbory na přítomnost spór Paenibacillus larvae bez nutnosti podávat žádost o dotaci. Stačí odeslat až 4 vzorky do akreditované laboratoře, cena za rozbor bude snížena o poskytnutou dotaci. 

Výše dotace na fyzikálně chemický rozbor medu je 800 Kč, na rozbor medu na přítomnost spór Paenibacillus larvae pak 400 Kč. Koeficient krácení se neuplatňuje. 

 

Opatření obnova včelstev

Dotace se poskytuje pouze chovatelům včel, kteří na základě rozhodnutí předsednictva Republikového výboru ČSV získali osvědčení o šlechtitelském chovu uznaného šlechtitelského programu včely kraňské a jsou ve včelařském roce zařazeni do seznamu chovatelů včelích matek. Uvedení chovu v tomto seznamu je základní podmínkou pro přidělení dotace a nahrazuje dříve požadované veterinární atesty a doklad o účasti ve šlechtitelském chovu.

Výše dotace je nejméně 200 Kč na jednu včelí matku prodanou ve včelařském roce a nekrátí se. Naopak tato dotace jako jediná může být navýšena, pokud poptávka nepřesáhne nabídku. 

 

 

Podrobné informace k evropským dotacím pro včelaře najdete v Příručce pro chovatele vydané ČSV.

Veškeré formuláře k žádostem najdete na stránkách ČSV.

Zanechte komentář

Pro přidání komentáře se prosím přihlašte.