Tento eshop používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie.

Viac informácií
Prijať všetky súbory cookie Prispôsobte si
Prijať vybrané súbory cookie

Podmienky ochrany osobných údajov

základné ustanovenia

    Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je 76408191 so sídlom Náchodská 369, 54941 Červený Kostelec (ďalej len: "správca").
    Kontaktné údaje správcu sú

adresa: Jakub Kasnar, Náchodská 369, 54941 Červený Kostelec

email: info@goodgoods.cz

telefón: +420 490510275

    Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
    Správca nemenoval / menoval poverenca pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi poverenca sú:

Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

    Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
    Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

    Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je

    plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
    oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
    Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

    Účelom spracovania osobných údajov je

    vybavenia Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť,
    zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.

    Zo strany správcu dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol / a svoj výslovný súhlas.

Doba uchovávania údajov

    Správca uchováva osobné údaje

    po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
    po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

    Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

    Príjemcovia osobných údajov sú osoby

    podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,
    zaisťujúce služby prevádzkovanie e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
    zaisťujúce marketingové služby.

    Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

Vaše práva

    Za podmienok stanovených v GDPR máte

    právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
    právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
    právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
    právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
    právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
    právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

    Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

    Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
    Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
    Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.