Tento eshop používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie.

Viac informácií
Prijať všetky súbory cookie Prispôsobte si
Prijať vybrané súbory cookie

OBCHODNÉ PODMIENKY


spoločnosť

Jakub Kasnar

so sídlom v Východskej 369, 549 41 Red Kostelec

identifikačné číslo: 76408191

zapísaná v Obchodnom registri Mestským úradom v Nachoda

na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na internetovej adrese www.goodgoods.cz, www.goodguns.cz und www.goodgoods.eu

Adresa na doručenie zásielok:
Jakub Kasnar, Všeliby 16, 547 01 Wells

    ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "podmienky") spoločnosti Jakub Kasnar, založené Náchodská 369, 549 41 Červený Kostelec, ičo: 76408191, zapísaná v živnostenskom registri obce v Náchod(ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanoveniami § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. občianskeho zákonníka (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod prevádzkuje predávajúci, na webovú stránku na internete adresu www.goodgoods.cz (ďalej len ako "webové stránky"), a prostredníctvom rozhrania webových stránok (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle kúpiť tovar od predávajúceho, ktorý je právnickou osobou, alebo osoba, ktorá je objednávaní tovaru v rámci svojej obchodnej alebo v jeho samostatné povolanie.

1.3. Ustanovenia odchyľujúce sa od podmienok môžu byť dohodnuté v kúpnej zmluve. Odchyľujúce sa dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami zmluvných podmienok.

1.4. Ustanovenia Zmluvných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. Zmluva o predaji a podmienky sú vypracované v českom jazyku. Kúpna zmluva môže byť uzavretá v českom jazyku.

1.5. Znenie zmluvných podmienok môže Predávajúci zmeniť alebo doplniť. Toto ustanovenie nemá vplyv na práva a povinnosti stanovené počas účinnosti predchádzajúcej verzie obchodných podmienok.

    používateľský účet

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke má Kupujúci prístup k používateľskému rozhraniu. Z používateľského rozhrania si Kupujúci môže objednať tovar (ďalej len "používateľský účet"). V prípade, že webové rozhranie umožňuje obchod, kupujúci si môže tovar objednať aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a objednávaní tovaru je Kupujúci povinný správne a pravdivo uviesť všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte aktualizuje kupujúci pri každej zmene. Údaje poskytnuté kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje Predávajúci za správne.

2.3. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovať dôvernosť informácií potrebných na prístup k svojmu používateľskému účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený povoliť používanie používateľského účtu tretím stranám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, ak kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 100 rokov používania, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok). Alebo z iných dôvodov.

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na potrebnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, alebo potrebnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

    uzavretie Kúpnej zmluvy

3.1. Všetky tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu je informatívny a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto produktu. Doložka 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa neuplatňuje.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare a vrátane cien jednotlivých tovarov. Uvádzajú sa ceny Tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú platné počas obdobia, keď sú zobrazené vo webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje schopnosť Predávajúceho uzavrieť zmluvu o predaji za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, ktoré sú uvedené v objednávke.

3.4. Ak chcete tovar objednať, kupujúci vyplní objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Najmä objednávkový formulár obsahuje informácie o:

3.4.1. objednávaném tovar (objednaný Tovar "stavia" kupujúci v elektronickom nákupnom košíku web interface),

3.4.2. Spôsob platby Kúpnej ceny tovaru, podrobnosti o požadovanom spôsobe dodania objednaného Tovaru a

3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej len "objednávka").

3.5. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu, kupujúci je umožnené skontrolovať a meniť údaje v poradí, ktoré predložil kupujúcemu, a tiež s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby pri zadávaní dát do objednávky. Objednávka je odoslaná kupujúcim predávajúcemu kliknutím na tlačidlo"Potvrdiť objednávku". Údaje uvedené v Objednávke považuje Predávajúci za správne.

3.6. Odoslaním objednávky sa považuje za takýto úkon kupujúceho, ktorý je nesporným spôsobom identifikuje objednaného tovaru, kúpnu cenu, osobu kupujúceho, spôsob uhradenia kúpnej ceny a je záväzné pre zmluvné strany a návrh zmluvy. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári, oboznámenie sa s týmito podmienkami a podmienkami, na webových stránkach a potvrdenie kupujúci s týmito podmienkami a podmienky splnené.

3.7. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky kupujúci potvrdzuje, prijatí e-mailov a e-mailovú adresu kupujúceho uvedené v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

3.8. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, odhadované náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

3.9. Návrh Zmluvy o predaji vo forme objednávky má platnosť pätnásť dní.

3.10. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na dodanie prijatie (akceptácia), ktoré pošle predávajúci kupujúcemu elektronickou poštou, a e-mailovú adresu kupujúceho.

3.11. V prípade, že niektorá z požiadaviek uvedených v objednávke predávajúci nemôže splniť, zašle kupujúci na kupujúceho e-mailovú adresu zmenil ponuky, s uvedením možné varianty objednávky a požiada o stanovisko kupujúcemu.

3.12. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva v takom prípade je uzavretá okamihom, keď prijatie kupujúcemu prostredníctvom elektronickej pošty.

3.13. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, telefón náklady) hradí kupujúci, a tieto náklady sú odlišné od základnej sadzby.

    Cena tovaru a platobné podmienky

4.1. Cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

Dobierka na mieste špecifikovanom kupujúcim v Objednávke;

bezhotovostný prevod na účet Predávajúceho č. 2200130546/2010 vedený v Fio Bank A. S. (ďalej len " účet Predávajúceho“);

bezhotovostné kreditnou kartou;

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, znamená to Kúpnu cenu a náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. Predávajúci nevyžaduje vklad alebo inú podobnú platbu od Kupujúceho. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia čl. 4.6. podmienky týkajúce sa povinnosti zaplatiť kúpnu cenu Tovaru vopred.

4.4. V prípade platby v hotovosti alebo platby za dobierku je kúpna cena splatná po prijatí tovaru. V prípade non-hotovostné platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je Kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného platobného symbolu. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená v okamihu pripísania príslušnej sumy na účet Predávajúceho.

4.6. Predávajúci má nárok, najmä ak nie je dodatočné potvrdenie objednávky kupujúcim (čl. 3.8), vyžadujú zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru kupujúcemu.  Článok 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa neuplatňuje.

4.7. Akékoľvek zľavy na cenu Tovaru poskytnutého predávajúcim kupujúcemu nemožno navzájom kombinovať.

4.8. Ak je to v bežnom obchodnom styku, alebo ak je to stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaviť Predávajúceho týkajúce sa platieb vykonaných na základe zmluvy kupujúci daňový doklad-faktúra. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad-faktúra, ktorú Predávajúci vystavil kupujúcemu po zaplatení ceny Tovaru a zašle ho elektronicky na elektronickú adresu Kupujúceho.

    odstúpenie od zmluvy o predaji

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa § 1837 občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

5.1.1. pre dodanie tovaru, ktorého cena závisí od výkyvov finančného trhu nezávisle od vôle predávajúceho a ktoré sa môžu vyskytnúť počas ochrannej lehoty,

5.1.2. dodávky alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí od kolísania finančného trhu mimo kontroly Predávajúceho,

5.1.3. o dodaní tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho alebo jeho osoby

5.1.4. o dodávke tovaru podliehajúceho skaze a tovaru nezvratne zmiešaného s iným tovarom po dodaní,

5.1.5. o dodaní tovaru v zapečatenom obale, ktorý kupujúci odstránil z obalu a z hygienických dôvodov nemôže byť vrátený,

5.1.6. dodávka audio alebo video nahrávok alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,

5.1.7. o dodávkach novín, periodík alebo časopisov,

5.1.8. na dodávku digitálneho obsahu, ak nie je súčasťou dodávky na hmotnom nosiči, a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy informovaný kupujúceho, že v takom prípade má právo na odstúpenie od zmluvy.

5.2. Ak tomu tak nie je, ako sa uvádza v čl. 5.1 alebo v akomkoľvek inom prípade, keď kúpna zmluva nemôže byť stiahnutá, kupujúci v súlade s ustanoveniami odseku 1829 ods. 1 občianskeho zákonníka právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, a v prípade, že predmet kúpnej viacerých druhov tovaru alebo dodávku niekoľkých častí, beží lehota od prijatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od zmluvy o predaji musí byť zaslané Predávajúcemu v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

5.3. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy môže Kupujúci použiť vzorový formulár poskytnutý predávajúcim, ktorý je pripojený k obchodným podmienkam. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy môže Kupujúci zaslať inter na adresu sídla alebo bydliska Predávajúceho. Pre službu odstúpenia od zmluvy, ustanovenia čl. 11 týchto podmienok. Podnikateľ potvrdzuje spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu v textovej podobe jeho prijatia.

5.4. V prípade odstúpenia od zmluvy o predaji podľa článku 5.2. podmienky kúpna zmluva je od začiatku zrušená. Tovar musí byť vrátený Predávajúcemu do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy Predávajúcemu. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluve, kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nie je možné vrátiť z dôvodu ich povahy obvyklé poštovú cestu.

5.5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa Art. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci prostriedkov prijatých od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, a to rovnakým spôsobom, predávajúci od kupujúceho. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim pri vrátení tovaru kupujúcim alebo iným spôsobom, ak kupujúci bude súhlasiť a nebudú účtovať kupujúcemu ďalšie poplatky. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť finančné prostriedky prijaté, ak kupujúci pred kupujúci vráti tovar alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslaná.

5.6. Právo na náhradu škody vzniknutej na tovare je povolené Predávajúcim jednostranne započítať proti právu Kupujúceho vrátiť kúpnu cenu.

5.7. Až do okamihu prijatia tovaru kupujúcim je Predávajúci oprávnený kedykoľvek odstúpiť od Kúpnej zmluvy. V tomto prípade predávajúci vráti kúpnu cenu kupujúcemu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostným na účet určený kupujúcim.

5.8. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je dar dohody medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, následné, že ak je odstúpenie od zmluvy kupujúci stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť poskytnuté darčeky.

    preprava a dodávka tovaru

6.1. V prípade, že sa o spôsobe dopravy rokuje na základe konkrétnej žiadosti Kupujúceho, kupujúci znáša riziko a akékoľvek dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2. Ak predávajúci na základe Kúpnej zmluvy musí dodať tovar na miesto špecifikované kupujúcim v Objednávke, kupujúci je povinný tovar prijať po dodaní.

6.3. V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho tovar doručiť opakovane alebo iným spôsobom ako je uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4. Pri prevzatí tovaru od dopravcu je Kupujúci povinný skontrolovať integritu balenia tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb okamžite oznámiť dopravcovi. V prípade zistenia porušenia balíka, ktorý svedčí o vniknutí do zásielky, Kupujúci nemôže balík prevziať.

6.5. Kupujúci je povinný tovar skontrolovať ihneď po prevzatí zásielky. V prípade poškodenia zásielky je povinný kontaktovať predávajúceho a zúčastniť sa reklamačného konania s dopravcom. Kupujúci je povinný podať sťažnosť dopravcovi do 2 pracovných dní od prijatia zásielky. Po uplynutí tohto obdobia Kupujúci stráca právo na náhradu od dopravcu.


    Práva na chybný výkon

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práva z vád plnenia, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanovením § 1914 do roku 1925, § 2099 na 2117 a sekcie 2161 na 2174 občianskeho zákonníka).

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar nemá pri prevzatí chyby. Najmä, predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci prevzal tovar:

7.2.1. položky majetku, ktoré majú zmluvné strany sa dohodli, a v prípade neexistencie dohody, ako vlastnosti, ktoré predávajúcim alebo výrobcom popisované alebo kupujúci očakáva, že vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy, ktoré vykonáva ich,

7.2.2. tovar je vhodný na účel určený predávajúcim na jeho použitie alebo na ktorý sa Tovar tohto druhu zvyčajne používa,

7.2.3. tovar zodpovedá kvalite alebo vykonanie dohodnutej vzorky alebo návrhu, ak kvalita alebo dizajn určená podľa dohodnutej vzorky alebo návrh,

7.2.4. je Tovar v zodpovedajúcom množstve, rozsahu alebo hmotnosti a

7.2.5. tovar je v súlade s požiadavkami právnych predpisov.

7.3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok neplatí v prípade tovaru, ktorý sa predáva za nižšiu cenu, vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena, na opotrebovanie tovaru spôsobené jeho bežným používaním, v použitého tovaru za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia tovaru v čase jeho prevzatia kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.4. Ak dôjde k poruche do šiestich mesiacov od prevzatia, tovar sa považuje za chybný v čase prevzatia.

7.5. Práva na chybný výkon vykonáva kupujúci u Predávajúceho v jeho zariadení, v ktorom prijatie podanej sťažnosti, pokiaľ ide o rozsah predaného tovaru, prípadne v sídle alebo v mieste podnikania. Okamih uplatnenia pohľadávky sa považuje za okamih, keď predávajúci dostal tovar nárokovaný od Kupujúceho.

7.6. Dodatočné práva a povinnosti strán týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vady môžu byť upravené kódom sťažnosti Predávajúceho.

    ostatné práva a povinnosti strán

8.1. Kupujúci nadobudne vlastníctvo tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru

8.2. Predávajúci nie je viazaný žiadnymi kódexmi správania vo vzťahu k kupujúcemu v zmysle odseku 1826 ods. Bod 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

8.3. Česká obchodná inšpekcia, so sídlom v Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 20 000 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

8.4. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe obchodnej licencie. Kontrolu obchodu vykonáva príslušný obchodný orgán v rámci svojej právomoci. Nad ochranou osobných údajov dohliada Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva, okrem iného, dohľad nad dodržiavaním Zákona Č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa v znení zmien a doplnení.

8.5. Kupujúci teda predpokladá riziko zmeny okolností v zmysle odseku 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

    súkromie

9.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná Zákonom Č 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zmien a doplnení.

9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a podobne (ďalej spoločne len "osobné údaje").

9.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov Predávajúcim na účely realizácie práv a povinností Kúpnej zmluvy a na účely vedenia používateľského účtu. Ak kupujúci zvolí inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je stav, ktorý sám by zabránilo uzavretie kúpnej zmluvy.

9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľ účte, pri objednávke z webového rozhrania obchodu) správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajov.

9.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu stranu ako procesor. Okrem osôb prepravujúcich tovar predávajúci bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho nepredloží tretím stranám osobné údaje.

9.6. Osobné údaje budú spracované na neurčito. Osobné údaje sa spracúvajú elektronicky automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej forme neautomatizovaným spôsobom.

9.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že mu bolo oznámené, že ide o dobrovoľné poskytovanie osobných údajov.

9.8. V prípade, že sa kupujúci domnieva, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

9.8.1. požiadajte predajcu alebo spracovateľa o vysvetlenie,

9.8.2. požadovať, aby predávajúci alebo procesor odstránil takto vytvorený stav.

9.9. Ak kupujúci požiada o informácie o spracovaní svojich osobných údajov, Predávajúci je povinný tieto informácie poskytnúť. Predávajúci má právo poskytovať informácie podľa predchádzajúcej vety, vyžadovať primeranú náhradu, ktorá nepresahuje náklady potrebné na poskytovanie informácií.

    Odosielanie obchodných správ a ukladanie súborov cookie

10.1. Kupujúci súhlasí s tým, že dostane informácie týkajúce sa tovaru, služieb alebo spoločnosti Predávajúceho na e-mailovú adresu kupujúceho a súhlasí s tým, že dostane komerčnú komunikáciu Predávajúceho na e-mailovú adresu Kupujúceho.

10.2. Kupujúci súhlasí s uložením takzvaných cookies na svojom počítači. V prípade, že nákup je na webovej stránke môžu byť vyrobené a povinnosti predávajúceho podľa kúpnej zmluvy, ak chcete vykonať, bez toho, aby spôsobili ukladať súbory cookie na vašom počítači kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolaný.

11. Dodávka

11.1. Oznámenie o vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim,najmä pokiaľ ide o odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť doručené poštou doporučeným listom, ak kúpna zmluva neustanovuje inak. Oznámenie musí byť doručené na príslušnú kontaktnú adresu druhej zmluvnej strany, a považuje za doručenú a s účinnosťou od ich doručenia prostredníctvom e-mailu, s výnimkou oznámenia o odstúpení od zmluvy kupujúcim, keď je odstúpenie z funkcie účinné, ak oznámenie kupujúceho v lehote na odstúpenie od zmluvy je odoslaná.

11.2. V doručenej pošte sa považuje aj oznámenie, ktorého prevzatie bol adresát odmietol, ktorá nebola vyzdvihnutá v doba skladovania, alebo ktoré sú vrátené ako nedoručila.

11.3. Zmluvné strany sa môžu bežnej korešpondencie k sebe doručiť prostredníctvom elektronickej pošty a e-mailovú adresu uvedenú v užívateľskom účte kupujúceho alebo určené kupujúcim v objednávke alebo na adresu uvedenú na internetovej stránke predávajúceho.

    Záverečné ustanovenia

12.1. Ak vzťah Kúpnej zmluvy zahŕňa medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa strany dohodnú, že vzťah sa riadi českým právom. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľov vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.2. Ak je akékoľvek ustanovenie týchto podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa tak stane, neplatné ustanovenie ustanovenie, ktorého význam je neplatný ustanovenie čo najbližšie. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a dodatky k kúpnej zmluve alebo obchodným podmienkam si vyžadujú písomnú formu.

12.3. Kúpnej zmluvy vrátane vop je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.4. Príloha k obchodným podmienkam pozostáva zo vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy o predaji.

12.5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručenie Jakub Kasnar, Všeliby 16, 547 01 Studnice, e-mailovú adresu info@goodgoods.cz, telefón +420 777152710.

Podľa zákona o registrácii predaja je Predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu potvrdenie. Zároveň je povinný zaregistrovať prijatý predaj u správcu dane online; v prípade technického zlyhania, potom najneskôr do 48 hodín.súkromie


Základné ustanovenia

    Regulátor osobných údajov uvedených v čl. 4 § 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len "GDPR") je 76408191 založené Náchodská 369, 54941 červený Kostelec (ďalej len "správca").
    Kontaktné údaje správcu sú

adresa: Jakub Kasnar, Obchodská 369, 54941 Red Kostelec

email: info@goodgoods.cz

telefón: +420 490510275

    Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorá možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe odkaz na špecifický identifikátor, ako je názov, identifikačné číslo, údaje o polohe, siete identifikátora alebo na základe jednej či viacerých faktorov špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu, že fyzická osoba.
    Prevádzkovateľ nemenoval / nevymenoval úradníka pre ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje veriteľa sú:


Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

    Správca spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe splnenia vašej objednávky.
    Kontrolór spracováva vašu identifikáciu a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.


Právny dôvod a účel spracovania osobných údajov

    Právnym dôvodom na spracovanie osobných údajov je

    plnenie zmluvy medzi vami a správcom podľa čl. Článok 6 ods. 2 bod 1 písm. b) GDPR,
    oprávnený záujem prevádzkovateľa o poskytovanie priameho marketingu (najmä na odosielanie komerčných správ a spravodajcov) podľa článku. Článok 6 ods. 2 bod 1 písm. F) GDPR,
    Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na odosielanie komerčných správ a bulletinov) podľa článku. Článok 6 ods. 2 bod 1 písm. a) GDPR v spojení s bodom 7 ods. 2 2 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že neexistuje objednávka tovarov alebo služieb.

    Účelom spracovania osobných údajov je

    spracovanie Vašej objednávky a výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcovi; pri objednávaní sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie objednávky (meno, priezvisko a adresa, kontakt), že poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou podmienkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvu alebo od správcu vykonávať,
    posielanie obchodných správ a iné marketingové aktivity.

    Zo strany správcu sa automatické individuálne rozhodovanie uskutočňuje v zmysle čl. 22 GDPR.  Dali ste svoj výslovný súhlas s takýmto spracovaním.


Doba skladovania

    Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

    po dobu potrebnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcu a nároky vyplývajúce z týchto zmluvných vzťahov (na obdobie 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
    na obdobie najviac 15 rokov pred odobratím súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely za predpokladu, že osobné údaje sa spracúvajú na základe súhlasu.

    Po čase uchovávania osobných údajov Prevádzkovateľ vymaže osobné údaje.


Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

    Príjemcami osobných údajov sú osoby

    podieľa sa na dodaní tovaru / služieb / vykonávaní platieb podľa zmluvy,
    poskytovanie služieb pre prevádzku e-shopu (Shoptet) a iné služby v súvislosti s prevádzkou e-shopu,
    poskytovanie marketingových služieb.

    Prevádzkovateľ nemá v úmysle preniesť osobné údaje do tretej krajiny (krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácie.


Vaše práva

    Za podmienok uvedených v GDPR máte

    právo na prístup k vašim osobným údajom podľa článku 15 GDPR,
    právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, ak je to vhodné, obmedzenia spracovania v súlade s čl. 18 GDPR.
    právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
    právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
    právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
    právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedeného v čl. III týchto podmienok.

    Máte tiež právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov v prípade, že ste sa domnievali, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.


súkromie

    Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
    Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie archívov údajov a archívov osobných údajov v papierovej podobe.
    Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prístup k osobným údajom majú len osoby, ktoré mu boli udelené povolenie.


Záverečné ustanovenia

    Odoslaním objednávky z online objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami vašich zásad ochrany osobných údajov a že ho akceptujete v celom rozsahu.
    Súhlasíte s týmito podmienkami zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Kontrolou vášho súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami vašich zásad ochrany osobných údajov a že ich akceptujete v celom rozsahu.
    Správca je oprávnený zmeniť tieto podmienky. Na svojej webovej stránke zverejní novú verziu pravidiel ochrany osobných údajov a zašle vám aj novú verziu podmienok, ktoré vám vaša e-mailová adresa poskytne administrátorovi.


Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť 25.5.2018.