Ten sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, personalizacji reklam i analizy ruchu.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Warunki ochrony danych osobowych

Przepis podstawowy

    Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (zwanym dalej „RODO”) jest 76408191 z siedzibą w Náchodská 369. 54941 Červený Kostelec (dalej: „administrator”).
    Dane kontaktowe administratora to

adres: Jakub Kasnar, Náchodská 369, 54941 Červený Kostelec

email: info@goodgoods.cz

numer telefonu: +420 490510275

    Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do konkretnego identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator sieci lub jeden lub więcej określonych fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, psychicznych, ekonomicznych, kulturowych lub tożsamość społeczna tej osoby fizycznej.
    Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych. Dane kontaktowe komisarza to:

Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

    Administrator przetwarza dane osobowe, które mu przekazałeś, lub dane osobowe, które administrator uzyskał na podstawie realizacji Twojego zamówienia.
    Administrator przetwarza dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do wykonania umowy.

Przyczyna prawna i cel przetwarzania danych osobowych

    Prawnym powodem przetwarzania danych osobowych jest

    wykonanie umowy między tobą a administratorem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
    uzasadniony interes administratora w zapewnieniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania komunikatów handlowych i biuletynów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) f) RODO,
    Zgoda użytkownika na przetwarzanie w celu zapewnienia marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania komunikatów handlowych i biuletynów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) a) RODO w związku z § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Coll. w sprawie niektórych usług społeczeństwa informacyjnego w przypadku, gdy nie zamówiono żadnych towarów ani usług.

    Celem przetwarzania danych osobowych jest

    rozliczenie zamówienia oraz wykonanie praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między tobą a administratorem; przy składaniu zamówienia wymagane są dane osobowe, które są niezbędne do pomyślnej realizacji zamówienia (nazwa i adres, kontakt), podanie danych osobowych jest niezbędnym wymogiem do zawarcia i wykonania umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy lub wykonanie jej przez administratora,
    wysyłanie wiadomości biznesowych i wykonywanie innych działań marketingowych.

    Administrator ma automatyczne podejmowanie indywidualnych decyzji w rozumieniu art. 22 RODO. Wyraziłeś wyraźną zgodę na takie przetwarzanie.

Okres przechowywania danych

    Administrator przechowuje dane osobowe

    przez czas niezbędny do wykonania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między tobą a administratorem oraz do dochodzenia roszczeń z tych stosunków umownych (przez okres 15 lat od rozwiązania stosunku umownego).
    do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych na okres maksymalnie 15 lat, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody.

    Po okresie przechowywania danych osobowych administrator usuwa dane osobowe.

Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)

    Odbiorcami danych osobowych są osoby

    zaangażowany w dostawę towarów / usług / realizację płatności na podstawie umowy,
    świadczenie usług obsługi sklepu internetowego (Shoptet) i innych usług związanych z obsługą sklepu internetowego,
    świadczenie usług marketingowych.

    Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (do kraju spoza UE) ani organizacji międzynarodowej.

Twoje prawa

    Zgodnie z warunkami określonymi w RODO masz

    prawo dostępu do ich danych osobowych zgodnie z art.15 RODO,
    prawo do poprawiania danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO.
    prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art.17 RODO.
    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO
    prawo do przenoszenia danych zgodnie z art.20 RODO.
    prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub adres e-mail administratora określony w art. III niniejszych warunków.

    Masz również prawo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.

Warunki bezpieczeństwa danych osobowych

    Administrator oświadcza, że ​​podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.
    Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia repozytoriów danych i repozytoriów danych osobowych w formie papierowej.
    Administrator oświadcza, że ​​tylko osoby przez niego upoważnione mają dostęp do danych osobowych.