REGULAMIN

 

firmy

Jakub Kasnar

z siedzibą Náchodská 369, 549 41 Červený Kostelec

numer REGON: 76408191

zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym Urzędu Miejskiego w mieście Náchod

do sprzedaży towaru za pośrednictwem sklepu online znajdującego się w internecie pod adresem www.goodgoods.cz

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1. Niniejszy regulamin (dalej tylko „regulamin”) firmy Jakub Kasnar, z siedzibą Náchodská 369, 549 41 Červený Kostelec, numer identyfikacyjny: 76408191, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym Urzędu Miejskiego w mieście Náchod (dalej tylko „sprzedawca”) warunkuje zgodnie z przepisami § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz.U., kodeks cywilny (dalej tylko „kodeks cywilny”), wzajemne prawa i obowiązki stron umownych wynikające z umowy kupna (dalej tylko „umowa kupna”) zawartej między sprzedającym i inną osobą fizyczną (dalej tylko „kupujący”) za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego. Sklep internetowy znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.goodgoods.cz (dalej tylko „strona internetowa”) i to za pośrednictwem interfejsu strony internetowej (dalej tylko „interfejs sieciowy sklepu”).

1.2. Regulamin nie dotyczy przypadków, kiedy osoba zamierzająca nabyć towar od sprzedawcy jest osobą prawną lub jest to osoba zamawiająca towar w ramach działalności gospodarczej lub samodzielnego wykonywania zawodu.

1.3. Przepisy stanowiące odstępstwo od regulaminu można uzgodnić w umowie kupna. Te uzgodnione przepisy mają pierwszeństwo przed regulaminem.

1.4. Postanowienia regulaminu są nieodłączną częścią umowy kupna. Umowa kupna i regulamin są w języku polskim. Umowa kupna może zostać zawarta w języku polskim.

1.5. Regulamin może ulegać zmianom albo może być uzupełniany przez sprzedającego. Przepis ten nie ma wpływu na prawa i obowiązki wynikające po okresie obowiązywania poprzedniej wersji warunków.

 1. KONTO UŻYTKOWNIKA

2.1. Na podstawie rejestracji kupującego wykonanej na stronie internetowej ma kupujący dostęp do konta użytkownika. Za pośrednictwem interfejsu użytkownika może kupujący zamawiać towar (dalej tylko „konto użytkownika”). Jeśli interfejs sieciowy umożliwia to, może kupujący zamawiać towar bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu sieciowego sklepu.

2.2. Podczas rejestracji na stronie internetowej i podczas zamawiania towaru kupujący musi podać prawdziwe i prawidłowe dane osobowe. Dane podane w koncie użytkownika kupujący musi aktualizować podczas jakichkolwiek ich zmian. Dane podane przez kupującego w koncie użytkownika i podczas zamawiania towaru są przez sprzedawcę uważane za poprawne.

2.3. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony przez nazwę użytkownika i hasło. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do dostępu do jego konta użytkownika.

2.4. Kupujący nie zezwala na korzystanie z konta użytkownika osobom trzecim.

2.5. Sprzedawca może anulować konto użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący swoje konto użytkownika nie używa dłużej niż 100 lat, albo jeśli kupujący naruszy obowiązki wypływające z umowy kupna (wraz z regulaminem). Albo z innych przyczyn.

2.6. Kupujący bierze pod uwagę, że konto użytkownika nie musi być dostępne ciągle, zwłaszcza uwzględniając koniecznej konserwacji sprzętu komputerowego i oprogramowania sprzedawcy, ewentualnie wymaganą konserwację sprzętu komputerowego i oprogramowania osób trzecich.

 1. ZAWARCIE UMOWY KUPNA

3.1. Wszelka prezentacja towarów umieszczonych w interfejsie sieciowym sklepu ma charakter informacyjny i sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży odnośnie do tego towaru. Postanowienia § 1732 ust. 2 Kodeksu cywilnego nie będą zastosowane.

3.2. Interfejs sieciowy sklepu zawiera informacje o towarach wraz z podaniem cen poszczególnego towaru. Ceny towarów zawierają podatek VAT oraz wszystkie inne koszty. Ceny towarów obowiązują dopóty, dopóki są wyświetlane na stronach internetowych sklepu. Przepis ten nie ogranicza możliwość sprzedawcy zawrzeć umowę kupna na podstawie indywidualnie uzgodnionych warunków.

3.3. Interfejs sieciowy sklepu zawiera również informacje na temat kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towarów. Informacje na temat kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towarów podane w interfejsie sklepu obowiązują tylko w przypadku, które są podane w zamówieniu.

3.4. W celu zamówienia towaru kupujący musi wypełnić formularz znajdujący się w interfejsie sieciowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera przede wszystkim informacje na temat:

3.4.1. zamawianego towaru (towar zamawiany kupujący „włoży” do elektronicznego koszyka sklepu),

3.4.2. sposobu zapłaty ceny zakupu, dane dotyczące sposobu dostawy zamawianego towaru i

3.4.3. informacje o kosztach związanych z dostawą towarów (dalej łącznie jako „zamówienie”).

3.5. Przed wysłaniem zamówienia do sprzedawcy kupujący ma możliwość sprawdzić i zmienić dane, które podał podczas zamówienia, biorąc pod uwagę możliwość kupującego stwierdzić i wykrywać błędy powstałe podczas wprowadzania danych do zamówienia. Zamówienie wysyła kupujący sprzedającemu kliknięciem w przycisk „Potwierdzam zamówienie”. Dane podane w zamówieniu sprzedawca uważa za prawidłowe.

3.6. Wysłanie zamówienia uważane jest za czynność kupującego, która niewątpliwym sposobem identyfikuje zamówiony towar, cenę zakupu, osobę kupującego, sposób płatności ceny zakupu i jest dla stron umownych wiążącą propozycją umowy kupna. Warunkiem ważności zamówienia jest podanie wszystkich obowiązkowych danych w formularzu zamówienia, zapoznanie się z niniejszym regulaminem na stronie internetowej i potwierdzenie kupującego dotyczące tego, że zapoznał się z owym regulaminem.

3.7. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia potwierdzi zamówienie za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres e-mail kupującego podany w koncie użytkownika albo w zamówieniu (dalej tylko „adres elektroniczny kupującego”).

3.8. Sprzedawca ma zawsze prawo w zależności od charakteru zamówienia (ilości towaru, ceny zakupu, przewidywanych kosztów dostawy) poprosić kupującego o dodatkowe potwierdzenie (na przykład pisemnie lub telefonicznie).

3.9. Propozycja umowy kupna w formie zamówienia jest ważna przez piętnaście dni.

3.10. Stosunki umowne pomiędzy sprzedającym i kupującym powstają dostarczeniem przyjęcia zamówienia (akceptacji), które sprzedawca wysyła kupującemu pocztą elektroniczną na adres elektroniczny kupującego.

3.11. Jeśli któryś z wymagań podanych w zamówieniu nie może sprzedawca spełnić, prześle kupującemu na adres elektroniczny kupującego ofertę z podaniem możliwych wariant zamówienia, prosząc o opinię kupującego.

3.12. Zmieniona oferta jest uważana za nowy projekt umowy kupna i umowa kupna w tym przypadku zostaje zawarta dopiero po akceptacji przez kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.13. Kupujący zgadza się z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość w celu zawarcia umowy kupna. Koszty poniesione przez kupującego przy użyciu środków komunikacji na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty dostępu do internetu, koszty telefoniczne), ponosi kupujący, przy czym koszty te nie odbiegają od standardowej stawki.

 1. CENA TOWARU I WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1. Cenę towarów oraz koszty związane z dostawą towarów na podstawie umowy kupna może kupujący zapłacić sprzedającemu następującymi sposobami:

gotówką za pobraniem w miejscu wyznaczonym przez kupującego w zamówieniu;

przelewem bankowym na konto sprzedającego nr 2200130546/2010, prowadzony firmą Fio Banka a.s. (dalej tylko „konto sprzedającego”);

przelewem bankowym kartą płatniczą;

4.2. Wraz z ceną zakupu kupujący ponosi koszty związane z opakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie podano inaczej, cena kupna zawiera również koszty związane z dostawą towarów.

4.3. Sprzedający nie wymaga od kupującego zaliczki lub innych podobnych płatności. Pozostaje to bez uszczerbku dla postanowień art. 4.6 regulaminu dotyczących obowiązku zapłaty ceny zakupu z wyprzedzeniem.

4.4. W przypadku płatności w gotówce lub płatności za pobraniem cena kupna jest płatna w momencie odbioru towaru. W przypadku płatności przelewem cena kupna musi zostać zapłacona do 3 dni od zawarcia umowy kupna.

4.5. W przypadku płatności przelewem bankowym kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę kupna towaru wraz z podaniem symbolu zmiennego płatności. W momencie zaksięgowania kwoty na konto sprzedającego kupujący spełnił dokonanie płatności przelewem.

4.6. Sprzedający jest uprawniony, zwłaszcza jeśli ze strony kupującego nie dojdzie do dodatkowego potwierdzenia zamówienia (art. 3.8), domagać się zapłaty pełnej ceny zakupu jeszcze przed wysłaniem towaru do kupującego. Postanowienia § 2119 ust. 1 Kodeksu cywilnego nie są stosowane.

4.7. Ewentualne zniżki ceny towaru, udzielone kupującemu przez sprzedającego, nie mogą być łączone.

4.8. Jeśli jest to w stosunkach handlowych zwyczajem lub jeśli tak określono na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, wyda sprzedający kupującemu fakturę odnośnie do płatności dokonanych na podstawie umowy kupna. Sprzedawca jest płatnikiem podatku od wartości dodanej. Fakturę wystawi sprzedawca kupującemu po zapłacie ceny towaru, przesyłając ją drogą elektroniczną na adres e-mail kupującego.

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA

5.1. Kupujący bierze pod uwagę, że według postanowienia § 1837 Kodeksu cywilnego nie można odstąpić od umowy kupna:

5.1.1. o dostawie towarów, których cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnie od woli sprzedawcy, a które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od umowy,

5.1.2. o dostawie towarów alkoholowych, które mogą być dostarczone dopiero po upływie trzydziestu dni i których cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnie od woli sprzedającego,

5.1.3. o dostawie towarów, które zostały dostosowane do życzeń kupującego albo jego osoby,

5.1.4. o dostawie towarów podlegających szybkiemu zepsuciu, a także towarów, które po dostarczeniu są nieodwracalnie zmieszane z innym towarem,

5.1.5. o dostawie towarów w opakowaniach zapieczętowanych, które kupujący wyciągnął, z powodów higienicznych nie można ich zwrócić,

5.1.6. o dostawie nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programu komputerowego, jeśli doszło do naruszenia ich oryginalnego opakowania,

5.1.7. o dostawie gazet, periodyków i czasopism,

5.1.8. o dostawie treści cyfrowych, jeśli nie były dostarczone na nośniku trwałym i zostały dostarczone z uprzednią wyraźną zgodą kupującego przed upływem terminu na odstąpienie od umowy i sprzedawca przed zawarciem umowy poinformował kupującego, że w takim przypadku nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

5.2. Jeśli nie chodzi o przypadki podane w art. 5.1 albo o inny przypadek, podczas których nie można odstąpić od umowy kupna, kupujący zgodnie z § 1829 ust. 1 kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu (14) dni od odbioru towaru, podczas gdy przedmiotem umowy kupna jest kilka rodzai towarów lub dostawy kilka części, termin ten biegnie od otrzymania odbioru ostatniej dostawy. Odstąpienie od umowy kupna trzeba sprzedawcy przesłać w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

5.3. Jeżeli kupujący chce odstąpić od umowy, może skorzystać ze wzoru formularza dostarczonego przez sprzedającego, tworzy on załącznik niniejszego regulaminu. Odstąpienie od umowy kupna może kupujący przesłać na adres siedziby lub sklepu sprzedawcy. Dla doręczenia odstąpienia od umowy obowiązują postanowienia art. 11 niniejszego regulaminu. Przedsiębiorca potwierdza konsumentowi bez zbędnej zwłoki przyjęcie odstąpienia w formie tekstowej.

5.4. W przypadku odstąpienia od umowy kupna na podstawie art. 5.2 regulaminu umowa kupna zostaje anulowana. Towar musi zostać zwrócony sprzedawcy w terminie czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, ponosi kupujący koszty związane ze zwrotem towaru sprzedawcy, nawet jeśli towar nie może zostać zwrócony zwykłą drogą pocztową.

5.5. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie art. 5.2 regulaminu sprzedawca zwróci środki pieniężne otrzymane od kupującego w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy kupna przez kupującego w taki sam sposób, w jaki sprzedający otrzymał je od kupującego. Sprzedający ma również prawo do zwrotu wykonania świadczonego przez kupującego już podczas zwrotu towaru przez kupującego albo innym sposobem, jeśli kupujący zgodzi się i jeśli w ten sposób nie dojdzie do poniesienia dodatkowych kosztów dla kupującego. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków wcześniej, nim kupujący zwróci towar lub nim udowodni mu, że towar został już wysłany.

5.6. Jeżeli dojdzie do uszkodzenia towaru przez kupującego, to kupujący ma prawo żądać odszkodowania, jest uprawniony do jednostronnego roszczenia przeciw żądaniu kupującego o zwrot ceny zakupu.

5.7. Nim dojdzie do odbioru towaru przez kupującego, sprzedający może kiedykolwiek odstąpić od umowy kupna. W tym przypadku sprzedawca zwraca cenę zakupu bez zbędnej zwłoki przelewem na konto bankowe podane przez kupującego.

5.8. Jeżeli wraz z towarem kupujący otrzymał prezent, to umowa darowizny między sprzedającym i kupującym jest zawarta pod warunkiem, że jeśli dojdzie do odstąpienia od umowy kupna ze strony kupującego, traci umowa darowizny dotycząca tego podarunku skuteczności i kupujący jest zobowiązany zwrócić sprzedawcy wraz z towarem również podarunek.

 1. TRANSPORT I DOSTAWA

6.1. Jeżeli sposób dostawy został uzgodniony na podstawie specjalnego życzenia kupującego, kupujący ponosi ryzyko i dodatkowe koszty związane z tym rodzajem transportu.

6.2. Jeżeli sprzedający na podstawie umowy kupna musi dostarczyć towar do miejsca wskazanego przez kupującego w zamówieniu, to kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru.

6.3. Jeżeli z powodów spowodowanych przez kupującego trzeba towar dostarczyć wielokrotnie lub w inny sposób niż sposobem podanym w zamówieniu, kupujący zobowiązany jest do zapłaty kosztów związanych z wielokrotną dostawą przesyłki, czyli kosztów związanych z innym sposobem dostawy.

6.4. Przy odbiorze towaru od przewoźnika kupujący jest zobowiązany sprawdzić nienaruszalność paczki, a w przypadku jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku stwierdzenia naruszeń opakowania wskazujących na nieuprawniony dostęp do przesyłki kupujący nie musi przyjąć przesyłki od przewoźnika.

6.5. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić towar natychmiast po otwarciu przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki zobowiązany jest skontaktować się ze sprzedawcą i uczestniczyć w procesie reklamacji z dostawcą. Reklamację z dostawcą kupujący zobowiązany jest rozpocząć w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. Po upływie tego terminu kupujący traci prawo do odszkodowania za szkody spowodowane przez dostawcę.

 1. Odszkodowanie z tytułu nienależytego wykonania

7.1. Prawa i obowiązki stron umownych odnośnie do praw z tytułu nienależytego wykonania są regulowane przez odpowiednie przepisy (w tym postanowień § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 kodeksu cywilnego).

7.2. Sprzedawca odpowiada za to, że towar podczas odbioru przez kupującego nie jest uszkodzony. Zwłaszcza sprzedawca odpowiada kupującemu za to, że podczas odbioru przesyłki przez kupującego:

7.2.1. towar posiada właściwości, które strony uzgodniły i jeśli nie doszło do uzgodnienia, to posiada właściwości, które sprzedawca lub producent opisał, lub które kupujący oczekiwał ze względu na rodzaj towaru oraz w oparciu o reklamę,

7.2.2. towar nadaje się do celu, który sprzedawca podaje lub do celu, do którego zwykle jest towar tego rodzaju używany,

7.2.3. towar odpowiada jakości lub próbce uzgodnionej albo szablonu, jeśli jakość lub wykonanie było określone według próbki uzgodnionej lub szablonu,

7.2.4. towar jest w odpowiedniej ilości, wadze lub rozmiarze,

7.2.5. towar jest zgodny z wymaganiami prawnymi.

7.3. Przepisy, o których mowa w art. 7.2 regulaminu, nie stosuje się do towarów sprzedawanych w niższej cenie za wadę, dla której niższa cena została uzgodniona, do towarów zużytych zwykłym używaniem, do towarów uważanych za wadę odpowiednią mierze użycia lub zużycia, którą towar posiadał przy odbiorze przez kupującego lub jeśli wypływa to z charakteru towaru.

7.4. Jeśli uszkodzenie przejawi się w terminie sześciu miesięcy po dostarczeniu towaru, zakłada się, iż towar był wadliwy w momencie odbioru.

7.5. Prawa z tytułu nienależytego wykonania może kupujący zastosować u sprzedającego na adresie sklepu, w którym przyjęcie reklamacji jest możliwe, biorąc pod uwagę asortyment sprzedawanych towarów, ewentualnie w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej.

7.6. Inne prawa i obowiązki związane z odpowiedzialnością sprzedającego za wady może modyfikować regulamin reklamacyjny sprzedającego.

 1. inne prawa i obowiązkI stron umownych

8.1. Kupujący nabywa własność towaru, płacąc całą cenę zakupu.

8.2. Sprzedawca nie jest w stosunku do kupującego wiązany żadnymi kodeksami zachowania w rozumieniu § 1826 ust. 1 pkt.. e) Kodeksu cywilnego.

8.3. Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumentów wynikających z umowy kupna rozwiązuje Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, REGON: 000 20 869, adres internetowy: http://www.coi.cz

8.4. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towaru na podstawie uprawnienia handlowego. Inspekcję handlową przeprowadza w ramach swej działalności odpowiedni urząd działalności gospodarczej. Nadzór ochrony danych osobowych wykonywany jest przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa wykonuje w określonym zakresie między innymi również nadzór nad dotrzymywaniem ustawy nr 634/1992 Dz.U., o ochronie konsumentów z późniejszymi zmianami.

8.5. Kupujący bierze na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 Kodeksu cywilnego.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Ochrona danych osobowych kupującego, który jest osobą fizyczną, jest dostarczana przez ustawę nr 101/2000 Dz.U., o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.

9.2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym: imię i nazwisko, adres, numer identyfikacyjny, numer NIP, adres e-mail, numer telefonu itd. (zwane dalej łącznie jako „dane osobowe”).

9.3. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedawcę w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy kupna, a także w celu utrzymania konta użytkownika. Jeżeli kupujący nie zdecyduje inaczej, może zobowiązać się również do przetwarzania danych osobowych przez sprzedawcę w celu wysyłania wiadomości i informacji handlowych na rzecz kupującego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w całości określonego na podstawie niniejszego artykułu nie jest stanem, który może sprawić, że zawarcie umowy sprzedaży nie będzie możliwe.

9.4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany wskazać swoje dane osobowe (podczas rejestracji, w koncie użytkownika, podczas zamówienia) właściwe i prawdziwe oraz że jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki powiadomić sprzedawcę o zmianach swoich danych osobowych.

9.5. Po przetworzeniu danych osobowych kupującego sprzedający może wyznaczyć osobę trzecią jako administratora. Dane osobowe kupującego są świadczone na rzecz przewoźników, nie są przekazywane osobom trzecim bez uprzedniej zgody kupującego.

9.6. Dane osobowe będą przetworzone na czas nieokreślony. Dane osobowe będą przetworzone w formie elektronicznej w sposób automatyczny lub w formie drukowanej w sposób ręczny.

9.7. Kupujący potwierdza, że dane osobowe są prawdziwe oraz że wszystkie dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie.

9.8. Jeżeli kupujący uważa, że sprzedawca lub administrator (art. 9.5) wykonuje przetwarzanie jego danych osobowych, które są niezgodne z ochroną życia prywatnego i osobistego kupującego lub niezgodne z prawem, zwłaszcza jeśli dane osobowe nie są niedokładne w stosunku do celu ich przetwarzania, może:

9.8.1. zwrócić się do sprzedawcy lub administratora w celu wyjaśnienia,

9.8.2. żądać od sprzedawcy lub administratora naprawienia sytuacji.

9.9. Jeżeli kupujący żąda informacji dotyczących przetwarzania swoich danych osobowy, sprzedawca musi dostarczyć mu te informacje. Sprzedający ma prawo za dostarczenie informacji zgodnie ze zdaniem poprzednim wymagać adekwatnej niezbędnej opłaty za dostarczenie owych informacji.

 1. Wysyłanie wiadomości handlowych i przechowywanie plików cookies

10.1. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących towarów, usług lub firmy sprzedającego na adres e-mail, jak również wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przez sprzedającego na adres e-mail kupującego.

10.2. Kupujący wyraża zgodę na zapisywanie plików cookies na swoim komputerze. Jeżeli zakup na stronie internetowej może być wykonany i zobowiązania sprzedawcy z umowy kupna spełnione bez zapisywania tzw. plików cookies na komputerze kupującego, może kupujący zgodę na mocy zdania poprzedniego w dowolnej chwili anulować.

11. DOSTAWA

11.1. Powiadomienia dotyczące stosunków między sprzedawcą i kupującym, zwłaszcza te dotyczące odstąpienia od umowy kupna, muszą zostać przesłane w formie listu poleconego, jeśli w umowie kupna nie uzgodniono inaczej. Powiadomienia powinny zostać dostarczone na adres kontaktowy drugiej strony i uznane są za przyjęte i skuteczne z chwilą ich dostarczenia za pośrednictwem poczty, z wyjątkiem powiadomień o odstąpieniu od umowy złożonego przez kupującego, odstąpienie jest skuteczne, jeśli powiadomienie przez kupującego zostanie przesłane w terminie do 14 dni.

11.2. Powiadomienia, których przejęcie zostało odrzucone przez adresata, które nie zostały odebrane nawet w okresie wyznaczonym przez pocztę lub które zostały zwrócone jako niedostarczone, są również uważane za dostarczane.

11.3. Strony umowne mogą wspólnie dostarczać korespondencję za pośrednictwem poczty e-mail, na adres e-mail podany w koncie użytkownika kupującego lub podany w zamówieniu, czyli na adres podany na stronie internetowej sprzedawcy.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Jeżeli związek oparty o umowę kupna zawiera międzynarodowy (zagraniczny) element, to strony zgadzają się, że związek jest regulowany prawem czeskim. Nie ma to wpływu na prawa konsumentów wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących.

12.2. Jeżeli którykolwiek przepis regulaminu jest nieważny lub nieskuteczny albo stanie się takim, zamiast nieważnego przepisu będzie obowiązywać ten, którego znaczenie jest najbliższe przepisowi nieważnemu. Nieważność lub niewykonalność jednego przepisu nie ogranicza ważność pozostałych przepisów. Zmiany i uzupełnienia umowy kupna albo regulaminu wymagają formy pisemnej.

12.3. Umowa kupna łącznie z regulaminem jest archiwizowana przez sprzedającego w formie elektronicznej i nie jest publiczna.

12.4. Załącznik regulaminu tworzy wzór formularza dotyczącego odstąpienia od umowy kupna.

12.5. Dane kontaktowe sprzedawcy: adres Jakub Kasnar, Všeliby 16, 547 01 Studnice, Czechy, adres e-mail: info@goodgoods.cz, nr telefonu: +420 777152710.