Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

WARUNKI HANDLOWE


przedsiębiorstwo

Jakub Kasnar

utworzono Náchodská 369, 549 41 Červení-Kostelec

numer identyfikacyjny: 76408191

zarejestrowany w Rejestrze Handlowym przez władze gminy w Náchod

do sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym www.goodgoods.cz

Adres dostawy paczek:
Jakub Kasnar, Wszeliby 16, 547 01 Studnice

PRZEPISY WPROWADZAJĄCE

1.1. Niniejsze Warunki (zwane dalej" warunkami") Firmy Jakub Kasnar, z siedzibą w Náchodská 369, 549 41 Cerveni-Kostelec, numer identyfikacyjny: 76408191, wpisany do rejestru aukcji przez Urząd Miejski w Náchod (zwany dalej "sprzedawcą") regulują zgodnie z postanowieniami § 1751 ust. 1 Prawo nr 89/2012 Sb., Kodeks cywilny (dalej "Kodeks cywilny") wzajemne prawa i obowiązki stron powstałe w związku lub na podstawie umowy sprzedaży (dalej "umowa sprzedaży") zamkniętych między Sprzedawcą a inną osobą fizyczną (dalej "kupujący") za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego. Sklep internetowy jest sprzedawcą do pracy na stronie internetowej umístněné na stronie internetowej www.goodgoods.cz (dalej "strona internetowa") i za pośrednictwem interfejsu strony internetowej (dalej"interfejs internetowy"handel").

1.2. Warunki nie mają zastosowania do sytuacji, gdy osoba, która ma zamiar kupić towar od sprzedawcy, jest osobą prawną lub osobą, która działa przy zamawianiu towarów w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach niezależnego wykonywania zawodu.

1.3. Postanowienia odbiegające od warunków handlowych mogą być uzgodnione w umowie sprzedaży. Odrzucone umowy w umowie sprzedaży mają pierwszeństwo przed postanowieniami Warunków Handlowych.

1.4. Warunki handlowe stanowią integralną część Umowy Sprzedaży. Umowa sprzedaży i warunki handlowe zostały sporządzone w języku czeskim. Umowa sprzedaży może być zawarta w języku czeskim.

1.5. Sprzedawca może modyfikować lub uzupełniać treść warunków. Niniejsze postanowienie nie ma wpływu na prawa i obowiązki wynikające z okresu obowiązywania poprzedniej wersji Warunków Handlowych.

konto użytkownika

2.1. Na podstawie rejestracji kupującego dokonanej na stronie internetowej kupujący może uzyskać dostęp do swojego interfejsu użytkownika. Z poziomu interfejsu użytkownika kupujący może wykonywać zamówienia towarów ("konto użytkownika"). Jeśli pozwala na to interfejs internetowy sklepu, kupujący może zamówić przedmiot bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego sklepu.

2.2. Przy rejestracji na stronie i przy zamawianiu towaru kupujący jest zobowiązany do podania poprawnie i zgodnie z prawdą wszystkich danych. Dane podane na koncie użytkownika muszą zostać zaktualizowane przez kupującego w przypadku jakichkolwiek zmian. Dane podane przez kupującego na koncie użytkownika i przy zamówieniu towaru przez Sprzedawcę są uważane za poprawne.

2.3. Dostęp do konta użytkownika zapewnia nazwa użytkownika i hasło. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika.

2.4. Kupujący nie ma prawa zezwalać na korzystanie z konta użytkownika osobom trzecim.

2.5. Sprzedający może unieważnić konto użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący nie korzysta ze swojego konta przez ponad 100 lat lub jeśli kupujący narusza zobowiązania wynikające z umowy sprzedaży (w tym warunki). Lub z innych powodów.

2.6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika nie powinny być dostępne przez całą dobę, a zwłaszcza biorąc pod uwagę wymaganą konserwację sprzętu i oprogramowania dla sprzedawcy, a także niezbędną konserwację sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

zawarcie umowy sprzedaży

3.1. Wszystkie prezentacje towarów są umieszczone w interfejsie internetowym sklepu informativního charakter, a sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży w odniesieniu do tego towaru. Postanowienia § 1732 pkt. 2 Kodeks Cywilny nie ma zastosowania.

3.2. Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarach, w tym informacje o cenach poszczególnych towarów. Ceny towarów są podane, w tym podatek od wartości dodanej i wszystkie związane z tym opłaty. Ceny towarów pozostają ważne tak długo, jak są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Niniejsze postanowienie nie ogranicza się do możliwości zawarcia przez Sprzedającego umowy sprzedaży na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

3.3. Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostarczaniem towarów podane w interfejsie internetowym sklepu mają zastosowanie tylko w przypadkach określonych w zamówieniu.

3.4. Aby zamówić produkt, kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje o:

3.4.1. zamówione towary (zamówione towary są "umieszczane" przez kupującego w elektronicznym koszyku interfejsu internetowego sklepu),

3.4.2. metoda płatności ceny zakupu towaru, dane dotyczące wymaganej metody wysyłki zamówionego towaru i

3.4.3. informacje o kosztach związanych z dostawą towarów (dalej razem tylko jako "zamówienie").

3.5. Przed wysłaniem zamówienia do sprzedawcy, kupujący może sprawdzić i zmienić dane, które przed zamówieniem kupujący wymienił, a nawet biorąc pod uwagę możliwość wykrycia i skorygowania błędów, które występują podczas wprowadzania danych do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedawcy, klikając przycisk "Potwierdź zamówienie". Dane podane w zamówieniu są uważane za poprawne przez Sprzedawcę.

3.6. Zamówienie jest uważane za taki akt kupującego, który koniecznie określa objednávané towarów, cenę, osobę, nabywcę, sposób zapłaty ceny zakupu i jest dla stron obowiązkowym projektem umowy sprzedaży. Stan zamówienia to wypełnienie wszystkich obowiązkowych danych w formularzu zamówienia, zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Handlowymi na stronie internetowej oraz potwierdzenie przez kupującego, że zapoznał się z tymi Warunkami Handlowymi.

3.7. Sprzedający natychmiast po otrzymaniu zamówienia jest to potwierdzenie odbioru nabywcy przez e - mail, na adres e-mail Kupującego podany w interfejsie użytkownika lub w zamówieniu ("adres e-mail Kupującego").

3.8. Sprzedający zawsze ma prawo, w zależności od charakteru zamówienia (ilości towaru, powyżej ceny zakupu, szacowanych kosztów transportu), do żądania nabywcy o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (np. na piśmie lub telefonicznie).

3.9. Projekt umowy sprzedaży w formie zamówienia ma okres ważności piętnastu dni.

3.10. Stosunki umowne między Sprzedawcą a kupującym powstają w wyniku dostawy zamówienia akceptacyjnego (akceptacji), które jest przez Sprzedającego wysyłane do kupującego pocztą elektroniczną, na adres e-mail Kupującego.

3.11. W przypadku, gdy którykolwiek z wymagań określonych w zamówieniu, sprzedający nie może spełnić, wysyła do kupującego na adres e-mail Kupującego z najnowszymi poprawkami ofertę z podaniem możliwych opcji zamówienia i pyta o opinię kupującego.

3.12. Nieznacznie zmieniony wniosek jest uważany za nowy projekt umowy sprzedaży i umowy sprzedaży w takim przypadku jest zamknięty przed akceptacją przez kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.13. Kupujący zgadza się korzystać ze środków komunikacji zdalnie przy zawieraniu umowy sprzedaży. Koszty poniesione przez kupującego za pomocą zdalnych środków komunikacji w związku z zawarciem umowy sprzedaży (koszty Internetu, koszty połączeń telefonicznych) są pokrywane przez kupującego sam, przy czym koszty te nie różnią się od stawki podstawowej.

cena produktu i warunki płatności

4.1. Cena produktu i wszelkie koszty związane z dostawą towarów na podstawie umowy sprzedaży, kupujący może zapłacić sprzedawcy w następujący sposób:

gotówką przy odbiorze w miejscu wskazanym przez kupującego w zamówieniu;

przelew bezgotówkowy na konto sprzedawcy nr 2200130546/2010, prowadzony jest w spółce fio Bank A. S. (dalej " konto sprzedawcy“);

bezgotówkowe karty kredytowej;

4.2. Wraz z ceną zakupu kupujący jest zobowiązany zapłacić sprzedawcy również koszty związane z pakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej kwocie. O ile nie zaznaczono inaczej, dorozumiana jest cena zakupu i koszt wysyłki towaru.

4.3. Sprzedawca nie żąda od kupującego przedpłaty ani innej podobnej płatności. Niniejszym Nie dotyczy postanowień artykułu. 4.6 warunki handlowe dotyczące obowiązku zapłaty ceny zakupu towaru z góry.

4.4. W przypadku płatności gotówką lub gotówką przy odbiorze cena zakupu podlega opłacie po otrzymaniu towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu podlega opłacie w ciągu 3 dni od zawarcia umowy sprzedaży.

4.5. W przypadku płatności bezgotówkowej Nabywca zobowiązany jest do uhrazovat ceny zakupu towaru wraz ze wskazaniem zmienianego symbolu płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej zobowiązanie kupującego do zapłaty ceny zakupu następuje w momencie wpłaty odpowiedniej kwoty na konto sprzedającego.

4.6. Sprzedawca jest upoważniony, zwłaszcza jeśli ze strony kupującego nie ma dodatkowego potwierdzenia zamówienia (art. 3). 3.8), żądać zwrotu całej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do kupującego. Postanowienia § 2119 pkt. 1 Kodeks Cywilny nie ma zastosowania.

4.7. Wszelkie rabaty od ceny towarów dostarczonych przez Sprzedawcę Kupującemu nie mogą być ze sobą połączone.

4.8. Jeśli jest to w kontaktach biznesowych Zwykle, lub jeśli tak ustalono zasadę obowiązkowego prawa, jest wydawany przez Sprzedającego w odniesieniu do płatności dokonywanych na podstawie umowy kupna - sprzedaży nabywcy dokument podatkowy – faktura. Sprzedawca jest płatnikiem podatku od wartości dodanej. Dokument podatkowy-faktura wystawiana jest przez Sprzedającego nabywcy po dokonaniu płatności, cenie towaru i wysłaniu go drogą elektroniczną na adres e-mail Kupującego.

wycofanie umowy sprzedaży

5.1. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 Kodeksu Cywilnego, nie może, między innymi, odstąpić od umowy sprzedaży:

5.1.1. o dostawie towaru, którego cena zależy od odchyleń na rynku finansowym niezależnie od woli sprzedawcy i które mogą wystąpić w okresie wycofania,

5.1.2. o dostarczeniu napojów alkoholowych, które mogą być dostarczone przed upływem trzydziestu dni, a których koszt zależy od Rynku Finansowego výchylkách, niezależny od woli sprzedawcy,

5.1.3. o dostawie towarów, które zostały skorygowane zgodnie z życzeniem kupującego lub jego osoby

5.1.4. o wysyłce łatwo psujących się towarów, a także towarów, które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami po dostawie,

5.1.5. o dostarczeniu towaru w zamkniętym opakowaniu, które kupujący wyjęł z opakowania i ze względów higienicznych nie można go zwrócić,

5.1.6. o dostarczeniu nagrania audio lub wideo lub programu komputerowego, jeśli naruszyło ono oryginalne opakowanie,

5.1.7. o dostawie gazet, periodyków lub czasopism,

5.1.8. o dostarczeniu treści cyfrowych, jeśli nie została dostarczona na nośniku materialnym i została dostarczona za uprzednią pisemną zgodą kupującego przed upływem terminu odstąpienia od umowy, a sprzedawca przed zawarciem umowy poinformował kupującego, że w takim przypadku nie ma prawa odstąpienia od umowy.

5.2. Jeśli nie jest to przypadek wskazany w artykule. 5.1 lub jakikolwiek inny przypadek, w którym umowa sprzedaży nie może zostać rozwiązana, kupujący musi przestrzegać § 1829 pkt. 1 Kodeksu Cywilnego prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, a w ciągu czternastu (14) dni od daty otrzymania towaru, a w przypadku, gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży kilku rodzajów towarów, lub dostawa kilku części, działa ten okres od momentu otrzymania ostatniej dostawy towaru. Odstąpienie od umowy sprzedaży musi zostać wysłane do sprzedawcy w terminie określonym w poprzednim zdaniu.

5.3. Do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży nabywca może wykorzystać próbkę formularza dostarczonego przez sprzedawcę, który stanowi inwestycję w warunki handlowe. Odstąpienie od umowy sprzedaży może zostać wysłane przez kupującego na adres instytucji lub biura sprzedawcy. W celu dostarczenia wycofania obowiązują postanowienia artykułu 2. 11 niniejszych Warunków. Przedsiębiorca potwierdzi konsumentowi bez żadnych opóźnień w formie tekstowej jego przyjęcia.

5.4. W przypadku rozwiązania umowy sprzedaży zgodnie z artykułem. 5.2 warunki sprzedaży zostaną anulowane od samego początku. Przedmiot musi zostać zwrócony Sprzedawcy w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy, sprzedawcy. Okazuje się, że jeżeli nabywca z umowy sprzedaży, kupujący ponosi wszystkie koszty związane z odzyskaniem towaru do sprzedawcy, i to nawet w przypadku, gdy towary nie mogą być zwrócone do ich charakteru zwykłą drogą pocztową.

5.5. W przypadku rozwiązania umowy zgodnie z artykułem. 5.2 regulaminu, Sprzedający zwraca środki otrzymane od kupującego w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy sprzedaży z kupującym, i to w taki sam sposób, jak sprzedawca od kupującego otrzymał. Sprzedający ma również prawo do zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego w przypadku zwrotu towaru przez kupującego lub w inny sposób, jeżeli nabywca się zgodzi i nie pojawi się, stąd kupujący dodatkowe koszty. Jeżeli nabywca zrzeka się Umowy Sprzedaży, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków nabywcy przed zwróceniem towaru lub udowodnieniem, że wysłał towar do sprzedawcy.

5.6. Prawo do odszkodowania za straty poniesione na towar, sprzedawca ma prawo jednostronnie odliczyć od żądania kupującego zwrotu ceny zakupu.

5.7. Do momentu odbioru towaru przez Kupującego, Sprzedający ma prawo w dowolnym momencie odstąpić od umowy sprzedaży. W takim przypadku Sprzedawca zwróci nabywcy cenę zakupu bez żadnych opóźnień, bezgotówkowo na konto wskazane przez kupującego.

5.8. Jeżeli wraz z Towarem zostanie przekazany nabywcy prezent, dar, umowa między sprzedającym a Kupującym jest zawarta z rozvazovací warunkiem, że w przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży z kupującym, jego dar, umowa w odniesieniu do takiego prezentu skuteczności i kupujący jest zobowiązany wraz z towarem do sprzedawcy powrócić wykonany prezent.

    transport i dostawa towarów

6.1. Jeśli sposób wysyłki zostanie uzgodniony na specjalne życzenie kupującego, kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym rodzajem transportu.

6.2. Jeżeli Sprzedający zgodnie z umową sprzedaży jest zobowiązany dostarczyć towar w miejscu wskazanym przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w momencie dostawy.

6.3. W przypadku, że z przyczyn po stronie Kupującego towary muszą być dostarczone ponownie lub w inny sposób niż podano w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do zapłaty kosztów związanych z powtarzającym doručováním towarów lub kosztów związanych z inną metodą wysyłki.

6.4. Przy odbiorze towaru od przewoźnika kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towaru i w razie jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomi to nadawców. W przypadku naruszenia opakowania wskazującego na nieautoryzowane włamanie do przesyłki, kupujący nie może przyjąć przesyłki od nadawcy.

6.5. Kupujący musi sprawdzić towar natychmiast po otrzymaniu przesyłki. W przypadku uszkodzenia ładunku jest zobowiązany do skontaktowania się ze sprzedawcą i wzięcia udziału w procedurze składania kontroli u przewoźnika. Kupujący jest zobowiązany do wszczęcia skargi od przewoźnika nie dłużej niż w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania przesyłki. Po tym czasie kupujący traci prawo do odszkodowania przez przewoźnika.


    Prawa do wadliwego wykonania

7.1. Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące praw wynikających z wadliwego wykonania są regulowane przez odpowiednie ogólnie obowiązkowe przepisy (w szczególności przepisy § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 Kodeksu Cywilnego).

7.2. Sprzedawca jest odpowiedzialny za kupującego, że przedmiot nie ma wad po otrzymaniu. W szczególności, sprzedawca jest odpowiedzialny za nabywców towarów, gdy kupujący:

7.2.1. ma cechy towarów, które strony ujednaly, a w przypadku braku umowy, ma takie właściwości, które sprzedawca lub producent opisał lub czego nabywca oczekiwał, biorąc pod uwagę charakter towarów i na podstawie reklamy, są one realizowane,

7.2.2. towary nadają się do celów, które sprzedawca wskazuje na jego użycie lub do których towary tego typu są zwykle używane,

7.2.3. towar jest zgodny z jakością lub wykonaniem próbki lub Próbki, jeśli jakość lub wykonanie zostało określone zgodnie z Umawiającą się próbką lub oryginałem,

7.2.4. wszystkie towary w odpowiedniej ilości, stopnia lub wagi i

7.2.5. produkty są zgodne z przepisami prawa.

7.3. Postanowienia określone w artykule 2. 7.2 rozporządzenia nie mają zastosowania w odniesieniu do towarów sprzedawanych za niższą cenę za wadę, dla której była niższa cena ujednána, na zużycie towarów spowodowanych jego normalnego użytkowania, w używanych towarów na wadę odpowiedniego stopnia wykorzystania lub zużycia, towary muszą po otrzymaniu przez kupującego, lub w wyniku, jeśli z charakteru towaru.

7.4. Jeśli wada pojawia się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania, uważa się, że produkt był wadliwy już po otrzymaniu.

7.5. Prawa z wadliwego wykonania są stosowane przez kupującego u sprzedawcy pod adresem jego instytucji, w której akceptacja roszczenia jest możliwa z uwzględnieniem asortymentu sprzedawanych towarów i ewentualnie w siedzibie głównej lub w miejscu prowadzenia działalności. W momencie złożenia roszczenia uznaje się, że sprzedawca otrzymał od kupującego zwrócony przedmiot.

7.6. Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedającego za wady mogą zmienić skargi postępowania sprzedającego.

    dodatkowe prawa i obowiązki stron

8.1. Nabywca nabywa własność towaru poprzez zapłatę całej ceny zakupu towaru

8.2. Sprzedawca nie jest związany z kupującym żadnymi kodeksami postępowania zgodnie z postanowieniami § 1826 (sekcja 1826). 1 pkt e) Kodeksu Cywilnego.

8.3. Do mimosoudnímu sporów konsumenckich z umowy jest odpowiednia Czeska Inspekcja Handlowa utworzona przez Stepanska 567/15, 120 00 Praha 2, NIP: 000 20 869, adres internetowy: http://www.coi.cz

8.4. Sprzedawca ma prawo do sprzedaży towarów na podstawie zezwolenia na handel. Zarządzanie działalnością gospodarczą odbywa się w ramach swoich kompetencji przez właściwy organ przedsiębiorczości. Nadzór nad obszarem prywatności sprawuje urząd ochrony danych osobowych. Czeski Inspektorat handlowy sprawuje w pewnym zakresie m.in. nadzór nad przestrzeganiem ustawy nr 634/1992 Sb. o ochronie konsumentów, z poprawkami.

8.5. Kupujący niniejszym ponosi ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 Kodeksu Cywilnego.

    Polityka Prywatności

9.1. Ochrona danych osobowych Kupującego będącego osobą fizyczną podlega ustawie nr 101/2000 Sb. o ochronie danych osobowych, z poprawkami.

9.2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer identyfikacyjny, numer identyfikacyjny podatnika, adres e-mail, numer telefonu i tym podobne (zwane dalej łącznie "danymi osobowymi").

9.3. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego, w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z umowy sprzedaży oraz prowadzenia konta użytkownika. Jeśli kupujący nie zdecyduje się na inną opcję, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego w celu wysyłania Kupującemu informacji i komunikatów handlowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w całości zgodnie z tym artykułem nie jest wiążąca, co samo w sobie nie pozwoliło na zawarcie umowy sprzedaży.

9.4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych (przy rejestracji, na swoim koncie Użytkownika, przy zamówieniu dokonanym z interfejsu internetowego sklepu) poprawnie i zgodnie z prawdą oraz że jest zobowiązany niezwłocznie poinformować sprzedawcę o zmianie swoich danych osobowych.

9.5. Przetwarzanie danych osobowych kupującego sprzedawca może zlecić Osobie Trzeciej, jak należy. Z wyjątkiem osób przewożących towary, dane osobowe sprzedawcy nie są udostępniane stronom trzecim bez uprzedniej zgody Kupującego.

9.6. Dane osobowe będą przetwarzane na czas nieokreślony. Dane osobowe będą przetwarzane elektronicznie w sposób zautomatyzowany lub drukowany w sposób neautomatizovaným.

9.7. Kupujący potwierdza, że podane dane osobowe są dokładne i że został poinstruowany o dobrowolnym przekazywaniu danych osobowych.

9.8. W przypadku, gdy kupujący uważa, że sprzedawca lub procesor (art. 3). 9.5) przetwarzanie jego danych osobowych, które są sprzeczne z ochroną prywatności i prywatności kupującego lub w konflikcie z prawem, zwłaszcza jeśli dane osobowe są niedokładne, biorąc pod uwagę cel ich przetwarzania, :

9.8.1. zapytaj sprzedawcę lub procesora, aby wyjaśnić,

9.8.2. żądaj, aby sprzedawca lub procesor usunął ten stan.

9.9. Jeśli kupujący zażąda informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych, sprzedawca jest zobowiązany przekazać te informacje do niego. Sprzedawca ma prawo żądać rozsądnej zapłaty za dostarczenie informacji zgodnie z poprzednią ofertą, która nie przekracza kosztów wymaganych do dostarczenia informacji.

    Wysyłanie wiadomości biznesowych i przechowywanie plików cookie

10.1. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z towarami, usługami lub przedsiębiorstwem sprzedającego na adres e-mail kupującego, a ponadto wyraża zgodę na otrzymywanie komunikacji biznesowej przez Sprzedawcę na adres e-mail Kupującego.

10.2. Kupujący zgadza się przechowywać tak zwane pliki cookie na swoim komputerze. W przypadku, gdy zakup na stronie internetowej można spełnić i zobowiązania sprzedającego z umowy sprzedaży wykonać bez powielania zapisania "cookies" na komputerze kupującego, kupujący może zgodę na poprzednią ofertę w dowolnym momencie wycofać.

11. Dostarczać

11.1. Ogłoszenia dotyczące relacji sprzedającego i kupującego,w szczególności dotyczące odstąpienia od umowy sprzedaży, muszą być dostarczone pocztą, w formie listu poleconego, o ile umowa sprzedaży stanowi inaczej. Reklamy dostarczają na odpowiedni adres kontaktowy drugiej strony i uważają za przychodzące i są skuteczne w momencie ich dostarczenia pocztą, z wyjątkiem zawiadomienia o odstąpieniu od umowy osiągniętej przez kupującego, gdy wycofanie jest skuteczne, jeżeli zawiadomienie przez kupującego w terminie, do wycofania przesyłek.

11.2. Za przychodzące jest postrzegana, zawiadomienie, którego przejęcie było przyciągnięcie perkusistę, który nie vyzvednuto w úložní czasie, lub który wrócił jako bezzałogowy.

11.3. Umawiające się Strony mogą w zwykłej korespondencji wzajemnie dostarczać pocztą elektroniczną, na adres e-mail podany na koncie użytkownika kupującego lub wskazany przez kupującego w zamówieniu lub na adres podany na stronie internetowej sprzedawcy.

    Postanowienia końcowe

12.1. Jeżeli stosunki oparte na umowie zawiera element Międzynarodowy (zagraniczny), to strony sjednávají, że stosunki są regulowane przez prawo Czeskie. Nie ma to wpływu na prawa konsumenta wynikające z obowiązującego prawa.

12.2. Jeśli niektóre postanowienia Regulaminu nieważne lub nieskuteczne, lub tak się stanie, zamiast nieważnych postanowień zajmuje przepis, którego znaczenie neplatnému postanowienia, które są najbardziej odpowiednie. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność innych postanowień. Zmiany i uzupełnienia umowy sprzedaży lub warunków handlowych wymagają pisemnej formy.

12.3. Umowa sprzedaży, w tym warunki handlowe, jest archiwizowana przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i niedostępna.

12.4. Załącznik warunków jest wzorową formą odstąpienia od umowy sprzedaży.

12.5. Dane kontaktowe sprzedawcy: - adres dostawy Jakub Kasnar, Všeliby 16, 547 01 studni, - adres e-mail info@goodgoods.cz, Telefon + 420 777152710.

Zgodnie z Ustawą o rejestracji sprzedaży Sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia Kupującemu pokwitowania. Jednocześnie jest on zobowiązany do zarejestrowania uzyskanego dochodu od kierownika podatkowego online; w przypadku awarii technicznej nie później niż 48 godzin.Warunki ochrony prywatności


Główne postanowienia

    Administratorem danych osobowych zgodnie z artykułem. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych (dalej: "RODO") jest 76408191 ustanowiony Náchodská 369, 54941 Cerveni-Kostelec (dalej "administrator").
    Dane kontaktowe administratora,

adres: Jakub Kasnar, Nachodska 369, 54941 Czerwony Kostelec

e-mail: info@goodgoods.cz

Telefon: + 420 490510275

    Danymi osobowymi rozumie się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub идентифицируемого osoby fizycznej; identifikovatelnou osobą fizyczną jest osobą fizyczną, która może być bezpośrednio lub pośrednio identyfikację, w szczególności, powołując się na określony identyfikator, na przykład imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, lokační dane, identyfikator lub na jeden lub kilka specjalnych elementów, fizyczne, fizjologiczne, genetyczne, psychologiczne, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.
    Administrator nie wymienił / nie określił pełnomocników do ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe pełnomocnika to:


Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

    Administrator przetwarza dane osobowe, które podałeś mu / i / lub dane osobowe, które menedżer otrzymał na podstawie realizacji zamówienia.
    Menedżer przetwarza dane osobowe i kontaktowe oraz dane niezbędne do realizacji umowy.


Uzasadniony powód i cel przetwarzania danych osobowych

    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest

    wykonanie Umowy między tobą a zarządcą zgodnie z artykułem. W pkt 6 1 pkt B) PKB,
    uzasadniony interes Administratora w dostarczaniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania wiadomości biznesowych i biuletynów)zgodnie z artykułem. W pkt 6 1 pkt F) PKB,
    Zgoda na przetwarzanie w celu zapewnienia marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania wiadomości biznesowych i biuletynów) zgodnie z artykułem. W pkt 6 1 pkt a) RODO w połączeniu z § 7 pkt. 2 Ustawy Nr 480/2004 Sb., o niektórych usługach firmy informacyjnej w przypadku braku zamówienia towaru lub usługi.

    Celem przetwarzania danych osobowych jest

    zamawianie i wykonywanie praw i obowiązków wynikających ze stosunków umownych między Użytkownikiem a administratorem; przy zamówieniu należy podać dane osobowe, które są niezbędne do pomyślnego wykonania zamówienia (imię i nazwisko, adres, kontakty), podanie danych osobowych jest koniecznym wymogiem do zawarcia i wykonania umowy, bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie umowy lub jej przez kierownika do wykonania,
    wysyłanie wiadomości biznesowych i prowadzenie innych działań marketingowych.

    Ze strony administratora następuje automatyczne Indywidualne podejmowanie decyzji w rozumieniu artykułu. 22 PKB. Wyraziłeś wyraźną zgodę na takie przetwarzanie.


Czas przechowywania danych

    Administrator przechowuje dane osobowe

    w czasie niezbędnym do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunków umownych między Użytkownikiem a administratorem oraz stosowania roszczeń wynikających z tych stosunków umownych (w ciągu 15 lat od zakończenia stosunków umownych).
    do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych nie dłużej niż 15 lat, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody.

    Po upływie okresu przechowywania danych osobowych Administrator usuwa dane osobowe.


Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy powiernicy)

    Odbiorcami danych osobowych są osoby

    uczestniczy w dostawie towarów / usług / realizacji płatności w ramach umowy,
    świadczenie usług Sklepu Internetowego (Shoptet) i innych usług w związku z działaniem sklepu internetowego,
    świadczenie usług marketingowych.

    Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do kraju trzeciego (kraju spoza UE) ani organizacji międzynarodowej.


Twoje prawa

    W warunkach określonych w PKB masz

    prawo dostępu do Twoich danych osobowych zgodnie z artykułem. 15 PKB,
    prawo do korygowania danych osobowych zgodnie z artykułem. 16 RODO, lub ograniczenie przetwarzania zgodnie z artykułem. 18 PKB.
    prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z artykułem. 17 PKB.
    prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z artykułem. 21 PKB i
    prawo do przenoszenia danych zgodnie z artykułem. 20 PKB.
    prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub e-mail Administratora wskazany w artykule. III niniejszych Warunków.

    Ponadto masz prawo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych zostało naruszone.


Warunki ochrony danych osobowych

    Administrator oświadcza, że podejmuje wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych.
    Administrator podjął środki techniczne w celu ochrony hurtowni danych i hurtowni danych osobowych w formie dokumentalnej.
    Administrator oświadcza, że tylko upoważnione osoby mają dostęp do danych osobowych.


Postanowienia końcowe

    Przesyłając zamówienie z formularza zamówienia online, potwierdzasz, że jesteś zaznajomiony z warunkami Prywatności i akceptujesz je w całości.
    Zgadzasz się na te warunki, sprawdzając swoją zgodę za pośrednictwem formularza internetowego. Zwracając uwagę na zgodę, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z warunkami ochrony prywatności i akceptuje je w całości.
    Administrator ma prawo do zmiany tych warunków. Opublikuje nową wersję Warunków prywatności na swojej stronie internetowej, a także wyśle Ci adres e-mail podany administratorowi.


Warunki te wchodzą w życie 25.5.2018.